เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน
2. สำเนาทะเบียนสมรส – ใบหย่า (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. ใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
5. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
6. สำเนาทะเบียนการค้าและรูปถ่ายกิจการ (กรณีธุรกิจส่วนตัว
)