เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
1. สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน
2. สำเนาทะเบียนสมรส – ใบหย่า (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. ใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
5. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
6. สำเนาทะเบียนการค้าและรูปถ่ายกิจการ (กรณีธรกิจส่วนตัว)
line
 
   

line

call

Copyright © 2011-2012, TEMSIRI. All rights reserved.