gude
tap
 

            -การพิจารณาทำเลที่ตั้งโครงการ  หลังจากที่ผู้ซื้อประเมินกำลังเงินของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า รายได้ของครอบครัวเหมาะสมที่จะซื้อที่อยู่อาศัยในประเภทไหนและสามารถผ่อนส่งไดโดย

ไม่เดือดร้อน สิ่งแรกที่ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติ คือ การหาข้อมูลเบื้องต้นของบ้านที่ต้องการซื้อ โดยยึดเอาทำเลที่ตั้งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มาเป็นข้อพิจารณาอันดับแรก ได้แก่
การเดินทางไปสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ระบบโครงข่ายคมนาคมที่มีระบบขนส่งรองรับ ทำให้การเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจประจำวันสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งของบ้านจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับความต้องการ และวิถีชีวิตของคนในครอบครัวเป็นหลัก สำหรับข้อมูลในเบื้องต้นผู้ซื้อจะสามารถหาได้จากสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายบ้าน 
หรือในเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการข้อมูลการซื้อบ้าน ที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกหาโครงการในทำเลที่ต้องการรวมทั้งข้อมูลจากโบร์ชัวร์หรือแผ่นป้ายโฆษณาของโครงการ จะเป็นแหล่งที่ผู้ซื้อ
สามารถเก็บข้อมูลโครงการบ้านต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 
-เลือกโครงการ และราคาที่เหมาะสม   เมื่อผู้ซื้อได้ทำเลที่ต้องการแล้ว ในแต่ละทำเลจะมีโครงการที่ให้ผู้ซื้อเลือกอย่างมากมายทั้งโครงการขนาดใหญ่ กลางและเล็ก สิ่งที่จะต้องพิจารณา
ในขั้นตอนต่อไป คือ การพิจารณาเลือกโครงการ และราคาที่เหมาะสม สำหรับโครงการที่ดีนั้นควรจะมีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบถ้วน  เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายการจัดสรรที่ดินกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ  เช่น สวนสาธารณะ มีตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ ในบริเวณใกล้เคียงโครงการมีโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือศูนย์การค้าหรือไม่ รวมถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการ เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวหรือไม่   นอกจากนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ บริษัทหรือ
เจ้าของโครงการ มีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด สำหรับเรื่องราคาเป็นสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาให้ตรงกับกำลังซื้อที่มีอยู่
แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านโดยคำนึงถึงราคาที่ถูกที่สุด ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเสมอไป   ดังนั้นการพิจารณาเรื่องราคาบ้าน ในโครงการประเภทเดียวกันขนาดเท่ากันจะคำนึงถึงความคุ้มค่ามากกว่า
โดยพิจารณาในแง่ของราคาที่ดิน ราคาค่าก่อสร้าง และคุณภาพของตัวบ้านเป็นประเด็นหลักการเลือกโครงการ และราคาที่เหมาะสม ผู้ซื้อจะสามารถนำโครงการที่อยู่ในทำเลเดียวกันมาเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ในจุดต่างๆ ได้ เพื่อคัดเลือกโครงการ และบ้านที่มีราคาเหมาะสมคุ้มค่ากับการซื้อ การพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจากการไปดูสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการจริงจะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า

ผู้ซื้อจะตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ในโครงการไหนราคาเท่าไหร่

 
-การเลือกตำแหน่งที่ดินและแบบบ้าน เมื่อผู้ซื้อสามารถเลือกโครงการและราคาที่เหมาะสมได้แล้ว สิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาในขั้นต่อไป คือ การเลือกตำแหน่งที่ดินและแบบบ้าน สำหรับ
เรื่องตำแหน่งที่ดินในโครงการจะเลือกแปลงที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ซื้อ เช่น อยู่ใกล้สวนสาธารณะ เพื่อต้องการสัมผัสความเป็นธรรมชาติและสะดวกในการออกกำลังกายต้องการอยู่ด้านในโครงการ
เพื่อต้องการความสงบเงียบ หรือต้องการอยู่ด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือต้องการประกอบกิจการค้าขาย เป็นต้น   สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อเป็นหลัก นอกจากนั้น
ผู้ซื้อจะต้องคำนึงถึงราคาบ้านที่เลือกในแต่ละแปลงซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปอีกด้วย สำหรับแบบบ้านก็เช่นเดียวกัน การเลือกขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของผู้ซื้อเป็นปัจจัยสำคัญ  ซึ่งใน
ปัจจุบันแต่ละโครงการจะมีแบบบ้านให้ผู้ซื้อเลือกอย่างมากมาย ทั้งสไตล์ร่วมสมัย สไตล์โมเดิร์น  หรือสไตล์ไทยประยุกต์ ที่กำลังเป็นที่นิยม แต่ในขณะเดียวกันผู้ซื้อ  จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ภายในบ้านที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญ ประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม เช่น มีห้องต่างๆตรงกับความต้องการ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป สามารถติดต่อกัน
ภายในระหว่างห้องได้สะดวกไม่ต้องขึ้นๆลงๆ ป้องกันแดด  ฝนได้ดี มีการถ่ายเทอากาศดี ซึ่งรูปแบบบ้านจะต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ การนำแบบบ้านในต่างประเทศมาใช้จะต้อง
มีการปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน วิธีและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จะช่วยทำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตประจำวัน
 

ที่มา : www.ghbhomecenter.com

โครงการปัจจุบัน
เต็มสิริ พรีว่า /เต็มสิริ วิลเลจ / เต็มสิริ วิลล่า / เต็มสิริ แกรนด์/ เต็มสิริ วิลล์ / เต็มสิริ อเวนิว / เต็มสิริ พลัส / เต็มสิริ เพลส / เต็มสิริ พาร์ค / บ้านเต็มสิริ /
line
call

Copyright © 2011-2012, TEMSIRI. All rights reserved